Herroepingstermijn

Herroepingsrecht voor consumenten

Consumenten hebben het recht van herroeping onder de volgende voorwaarden, waarbij een consument elke natuurlijke persoon is die een rechtshandeling verricht voor doeleinden die overwegend niet aan hun commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven:

Herroepingsinstructie

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen veertien dagen zonder opgave van redenen deze overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons,

Vintageview Nederland
De Driesprong 8 8252 HM Dronten (Nederland)
Telefoon: +31 (0)642097860
E-mail: info@vintageview.nl

via een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld per post verzonden brief of e-mail) informeren over uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. 

Om de herroepingstermijn te waarborgen, volstaat het dat u de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verzendt.

Gevolgen van herroeping

Indien u deze overeenkomst herroept, zullen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere leveringswijze dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst door ons is ontvangen, terugbetalen. Wij gebruiken voor deze terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden er kosten in rekening gebracht voor deze terugbetaling.

Wij kunnen de terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u hebt aangetoond dat u de goederen hebt teruggezonden, afhankelijk van welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld en in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop u ons in kennis stelt van de herroeping van deze overeenkomst, aan ons terug te zenden of te overhandigen. De termijn is gehaald als u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt. Wij dragen de kosten van het terugzenden van de goederen.

U hoeft alleen de directe kosten van het terugzenden van de goederen te dragen als de goederen door hun aard, kenmerken en werking niet normaal kunnen worden getest en het een andere manier van omgaan met de goederen betreft dan nodig is om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen.

Het herroepingsrecht geldt niet voor overeenkomsten voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele keuze of beslissing door de consument doorslaggevend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument.